6990
93,20 / L

Fortynder til alkydmaling

Art. 30-527
Kun til Biltemas alkydmaling og primer samt til rengøring af værktøj, der er brugt til påføring. Bruges, når filmtykkelsen skal være lille. Farve: Farveløs. Volumen: 0,75 l.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.