Fra
135,-

Sealer, primer til træ og metal

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Sealer/isoleringslag til eksisterende bundmaling på glasfiber, metal- og træskrog. Kan males oven på de fleste typer bundmaling. Kan også bruges som primer/grundmaling inden påføring af bundmaling på træ og metal.

 • SEALER/PRIMER TIL BUNDMALING

  SEALER/PRIMER TIL BUNDMALING

  Art. 36-3539
  0,75 l
  135,-
  180,- / L
  Advarsel
  Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • PRIMER TIL TRÆ OG METAL

  PRIMER TIL TRÆ OG METAL

  Art. 36-3540
  2,5 l
  239,-
  95,60 / L
  Advarsel
  Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også