6490
196,67 / L

Møbellak

Art. 30-554
Halvmat, uretanalkydbaseret lak. Til alle typer træværk. Giver en slidstærk og behagelig overflade. Trærene overflader forbehandles med klar lak, f.eks. Bådlak 30-552, for at opnå den største dybe glans. Tidligere lakerede flader matslibes før slutpåføring. 330 ml.
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter