8490
84,90 / L

Fortynder nr. 4

Art. 30-617

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fortynder til Biltemas epoxyprimer. Anvendes ved sprøjtelakering og rengøring. 1 liter. For at købe dette produkt skal du være fyldt 18 år.
Fare
Brandfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt eller indånding. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også