7990
79,90 / L

Fortynder nr. 4

Art. 30-617
Fortynder til Biltemas epoxyprimer. Anvendes ved sprøjtelakering og rengøring. 1 l.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Farlig ved hudkontakt eller indånding. Brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også