159,-
636,- / KG

Primer til Marinetætning

Art. 25-4702

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Opløsningsmiddelbaseret primer til Marinetætning 25-4711 og 254705. Til øget hæftning og påføring på porøst materiale anbefales det at bruge primer. Brug altid primer til tætning af bådens vinduer. Gamle silikonerester fjernes med Biltemas Silikonefjerner 36-4824. OBS! Ikke anvendelig på polyetylen/polypropylen. 250 ml.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Meget brandfarlig væske og damp. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af damp/spray. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også