2299,-

Kajak, oppustelig

Art. 25-791
Kajak til to personer, fremstillet af tre lag forstærket PVC. Oppustelig dørk. To padler, to finner, to fodstøtter, fodpumpe, reparationssæt og rygsæk til transport/opbevaring medfølger. Maks. belastning: 170 kg. Størrelse: 400 x 90 cm. Godkendt iht. EN ISO 6185-1:2001.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også