2299,-

Kajak, oppustelig

Art. 25-791
Kajak til to personer, fremstillet af tre lag forstærket PVC. Oppustelig dørk. To padler, to finner, to fodstøtter, fodpumpe, reparationssæt og rygsæk til transport/opbevaring medfølger. Maks. belastning: 170 kg. Størrelse: 400 x 90 cm. Godkendt iht. EN ISO 6185-1:2001.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.