4490
44,90 / L

Rengøringsmiddel til affaldstank

Art. 36-1641
Rengøringsmiddel til affaldstanken i mobile toiletter samt fast installerede tanke. Opløser nemt kraftige kalkbelægninger og har en behagelig og frisk duft. Regelmæssig rengøring med Cassette Tank Cleaner forlænger tankens levetid.
Fare
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.