3990
39,90 / L

Rengøringsmiddel til affaldstank

Art. 36-1641
Rengøringsmiddel til affaldstanken i mobile toiletter og til fast installerede tanke. Opløser nemt fastsiddende kalkbelægninger og har en behagelig og frisk duft. At rengøre affaldstanken med Cassette Tank Cleaner med jævne mellemrum forlænger affaldstankens levetid.

Brugsvejledning:
Affaldstank til mobilt toilet:Hæld 5 l vand i tanken og tilsæt 300 ml Cassette Tank Cleaner. Ryst tanken forsigtigt så hele den indvendige side bliver ren. Lad midlet virke i mindst 16 timer og ryst tanken af og til. Efter 16 timer tømmes tanken for rengøringsmidlet og skylles omhyggeligt med vand.
Fast installeret tank, 2-3 gange/år:Tilsæt 6 % Cassette Tank Cleaner i den tomme tank. Fyld op med vand og lad midlet virke i mindst 16 timer. Tøm og skyl tanken omhyggeligt med vand. 1 l.
Fare
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.