Nedsat pris
748
Tidligere pris 2990

Duftfrisker

Art. 39-056
Stilren luftfrisker, der let monteres i bilens luftdyser. Holderen er af plast, og den monteres med metalclips.

Charming

Advarsel
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.