4490
126,48 / L

Kølerrenser

Art. 36-1829
Løsner rust og andre urenheder i kølesystemet uden at beskadige cellesystemet, slanger eller andre sarte dele. Giver kølesystemet dets oprindelige effektivitet tilbage. Kan bruges sammen med frostvæske. 443 ml.
Fare
Forårsager alvorlig øjenskade.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.