7990
124,75 / L

Kædespray ”racing”

Art. 36-445
Til O-ring kæder på MC og ATV. Velegnet til hård landevejs- og offroadkørsel. Ekstremt gode vedhæftnings- og smøreegenskaber. Giver langvarig, vandtæt beskyttelse mod korrosion og mindre friktion og slitage. Smøremidlet slynges ikke af kæden ved høj fart eller ved spulen med vand. Den behandlede kæde tager ikke imod snavs og sand. Midlet tørrer hurtigt (15-20 minutter). Indhold: 400 ml.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Undgå udledning til miljøet. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter