8990
224,75 / L

Kædespray ”racing”

Art. 36-5100

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til O-ringskæder på MC og ATV. Velegnet til hård landevejs- og offroadkørsel. Ekstremt gode vedhæftnings- og smøreegenskaber. Olien smører godt også ved høje hastigheder og temperaturer. Giver langvarig, vandtæt beskyttelse mod korrosion samt mindre friktion og slitage. Smøremidlet slynges ikke af kæden ved høj fart eller skylles bort af vand. Den behandlede kæde tager ikke imod snavs og sand. Midlet tørrer hurtigt (15-20 minutter). Indhold: 400 ml.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder REACTION PRODUCTS OF BIS(4-METHYLPENTAN-2-YL)DITHIOPHOSPHORIC ACID WITH PHOSPHORUS OXIDE, PROPYLENE OXIDE AND AMINES, C12-14 ALKYL (BRANCHED). Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter