8990
224,75 / L

Kædespray ”racing”

Art. 36-5100

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til O-ringskæder på MC og ATV. Velegnet til hård landevejs- og offroadkørsel. Ekstremt gode vedhæftnings- og smøreegenskaber. Olien smører godt også ved høje hastigheder og temperaturer. Giver langvarig, vandtæt beskyttelse mod korrosion samt mindre friktion og slitage. Smøremidlet slynges ikke af kæden ved høj fart eller skylles bort af vand. Den behandlede kæde tager ikke imod snavs og sand. Midlet tørrer hurtigt (15-20 minutter). Indhold: 400 ml.
Fare
Indeholder REACTION PRODUCTS OF BIS(4-METHYLPENTAN-2-YL)DITHIOPHOSPHORIC ACID WITH PHOSPHORUS OXIDE, PROPYLENE OXIDE AND AMINES, C12-14 ALKYL (BRANCHED). Kan udløse allergisk reaktion. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter