6490
64,90 / L

Motorcykel-rengøring

Art. 36-1721
Færdigblandet MC-rengøringsmiddel tilpasset til effektiv rengøring og affedtning af motorcykler, knallerter og motorer. Løsner hurtigt og effektivt olie, asfaltrester, fedt, benzin, snavs og indtørrede insekter. Skånsom mod lakerede flader og gummidele. Færdigblandet, klar til brug. Genskaber den oprindelige glans. Enkel og hurtig påføring. Indhold:
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også