5990

Renseservietter, kraftige, 40 stk.

Art. 36-9880
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Disse kraftige, skånsomme og frostbestandige vådservietter er effektive mod olie, fedt, maling, silikone, PU-skum, sod, tryksværte m.m. De har en grov side til at skrubbe med og en blød side til opsugning. Perfekte til rengøring af hænder, redskaber og flader i værkstedet, bilen, båden, hjemmet og naturen. Mål 22 x 20 cm.
Fare
Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter