7990
1598,- / L

Cylindrisk fastgørelse

Art. 36-32

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Stærk og hurtighærdende lim til montering af cylindriske dele. Velegnet til montering af f.eks. bøsninger, lejer eller skiver på aksler eller huse. Giver fuldstændig kontakt mellem delene og bevirker, at belastninger fordeles på den bedste måde. Til cylindriske spil på op til 0,25 mm. Temperatur: -55 – +150 ºC. 50 ml.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Indeholder 1-acetyl-2-phenylhydrazin. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter