7990
1598,- / L

Cylindrisk fastgørelse

Art. 36-32

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Stærk og hurtighærdende lim til montering af cylindriske dele. Velegnet til montering af f.eks. bøsninger, lejer eller skiver på aksler eller huse. Giver fuldstændig kontakt mellem delene og bevirker, at belastninger fordeles på den bedste måde. Til cylindriske spil på op til 0,25 mm. Temperatur: -55 – +150 ºC. 50 ml.
Fare
Indeholder 1-acetyl-2-phenylhydrazin. Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter