7990
1598,- / L

Cylindrisk fastgørelse

Art. 36-32
Stærk og hurtighærdende lim til montering af cylindriske dele. Velegnet til montering af f.eks. bøsninger, lejer eller skiver på aksler eller huse. Giver fuldstændig kontakt mellem delene og bevirker, at dynamiske, aksiale og radiale belastninger fordeles på den bedste måde. Til cylindriske spil på op til 0,25 mm. Tåler temperaturer mellem -55º C og +150º C. 50 ml.

Brugsanvisning

Montering
  • For at opnå bedst muligt resultat: rengør alle overflader (ydre og indre) med rengøringsmiddel, og lad midlet fordampe.
  • Påfør limen, og tryk delene sammen.
  • Aftør overskydende mængde, der trænger ud. Gevindtætningen hærder ved fraværet af ilt.
  • Hvis hærdningen går langsomt: sprøjt med en passende aktivator, og lad den tørre.

    Demontering
  • Varm området op til 250 °C. Demonter delene, mens de er varme.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Indeholder 1-acetyl-2-phenylhydrazin. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter