159,-
392,59 / L

Kølespray

Art. 36-611
Kølesprayen er et hjælpemiddel til at konstatere elektriske forstyrrelser, kortslutninger, strømafbrydelser og temperaturændringer. Køler hurtigt ned til -55 °C. Bruges til transistorer, siliciumdioder, modstande m.m. samt til metaller ved krympepasning (montering af lejer). Ubrændbar. 270 g. For at opfylde kravene i F-gasforordningen indeholder dette produkt et kølemiddel med lav GWP (globalt opvarmningspotentiale).
Advarsel
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter