6490
324,50 / L

Læksøger, gas

Art. 36-325

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Vandbaseret. Afslører gaslækager samt tryktab i rør og systemer under tryk. f.eks. i trykluftbremser og klimaanlæg. Kompatibel med plast, stål, aluminium, kobber osv. Pletter ikke og er ikke korrosiv. 200 ml.
Advarsel
Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter