5490
137,25 / L

Startspray

Art. 36-526

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Biltema Startspray letter koldstart af forbrændingsmotorer. Skåner batteri og startmotor. 400 ml.

ADVARSEL! Må ikke anvendes til dieselmotorer med forvarmer.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Farlig ved indtagelse. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Opbevares under lås. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Vask hænderne grundigt efter brug. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå indånding af damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter