5490
137,25 / L

Startspray

Art. 36-526

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Biltema Startspray letter koldstart af forbrændingsmotorer. Skåner batteri og startmotor. 400 ml.

ADVARSEL! Må ikke anvendes til dieselmotorer med forvarmer.
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Farlig ved indtagelse. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Vask hænderne grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter