4950
330,- / L

AC-rengøring

Art. 36-00
Til effektiv rengøring af bilens AC-system. Fjerner bakterier og skimmelsvamp, som kan skabe en dårlig lugt. 150 ml.

  • Let at anvende.
  • Rengør hele AC-systemet på 10 min.
  • Fjerner bakterier og skimmelsvamp.
  • Skader ikke indtrækket.
  • Modvirker allergiske reaktioner.
Fare
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder LIMONENE. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også