189,-
37,80 / L

Bremserens, refill 5 l.

Art. 36-4554

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Et hurtigtørrende og effektivt produkt til rensning af alle bremse- og koblingsdele. Fjerner fedt, olie, snavs, bremsevæske og fastgroede aflejringer. Skader ikke plast eller maling. Modvirker bremsestøj. Påføres med sprayflaske til refill. 5 l.
Fare
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også