199,-
39,80 / L

Bremserens, refill 5 l.

Art. 36-4554

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Et hurtigtørrende og effektivt produkt til rensning af alle bremse- og koblingsdele. Fjerner fedt, olie, snavs, bremsevæske og fastgroede aflejringer. Skader ikke plast eller maling. Modvirker bremsestøj. Påføres med sprayflaske til refill. 5 l.
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også