279,-
279,- / L

Gummimaling på dåse

Art. 36-6000

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til styling af køretøjer og fælge samt til langvarig eller midlertidig belægning på metal, træ, glas, plast, papir og tekstil. Giver en elastisk og gribevenlig overflade, der beskytter mod bl.a. sollys, korrosion og fugt. Nem at påføre og fjerne. Temperaturområde: -30 – +90 °C. Farve: Sort, mat.

OBS! Denne maling skal fortyndes med fortynder 36-6005.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Vask….grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også