7490
187,25 / L

Rustbeskyttelsesprimer

Art. 36-7419

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Zinkfosfatbaseret og kromatfri rustbeskyttelsesprimer med korrosionsbeskyttende pigmenter.
  • Både rustbeskytter og grunder bilens flader af jern, stål og aluminium.
  • Rustbeskyttelsesprimeren giver et udmærket maleunderlag, som bidrager til et bedre maleresultat.
  • Primeren har meget gode vedhæftningsegenskaber og kan vådslibes.
  • Primeren er støvtør efter 10 minutter og gennemhærdet efter 1 døgn.
  • Farve: Rødbrun.
  • 400 ml.
OBS!
  • Høj luftfugtighed giver længere tørretid. I forhold til andre lignende produkter tillader Rustbeskyttelsesprimeren, at der senere kan punktsvejses uden at rustbeskyttelsen forringes.
  • Kan overmales med samtlige Biltemas reparationslakker til bil.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også