9490
94,90 / L

Rustbeskyttelsesmiddel til undervogn, fiberforstærket

Art. 36-2431

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Ved et tykkere lag opnås endvidere en god støjdæmpende effekt. Højthixotropisk, fiberforstærket rustbeskyttelse bestående af bitumen, voks og lavaromatisk opløsningsmiddel. Indeholder meget små mængder opløsningsmiddel og tørrer derfor langsomt. 1 l.
Advarsel
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også