4990
332,67 / L

Rustfjerner

Art. 36-1823
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Fjerner rusten og giver en ren overflade klar til grunding. Påføres det rustangrebne område med pensel. Lad stoffet blive siddende et stykke tid. Tør derpå rusten af med en ren og tør bomuldsklud. 150 ml.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Farlig ved indtagelse.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Skyl munden. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også