5990
399,33 / L

Rustfjerner

Art. 36-1823

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fjerner rusten og giver en ren overflade klar til grunding. Påføres det rustangrebne område med pensel. Lad stoffet blive siddende et stykke tid. Tør derpå rusten af med en ren og tør bomuldsklud. 150 ml.
Advarsel
Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl munden. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også