7490
499,33 / KG

Ridsefjerner

Art. 36-645

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Ridsefjerner med forbedret formel som hjælper med at fjerne fine, overfladiske ridser og mærker fra de fleste typer lakerede flader. Kraftig polering kræves ikke. Emballeret i praktisk tube. 150 g.
Advarsel
Indeholder 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også