5490
549,- / KG

Metalfri pasta

Art. 36-4551
Keramisk anti-fastbrændingsmiddel til montering og afmontering af dele med gevind, tætninger og flanger. Beskytter mod fastbrænding, korrosion og binding. Forhindrer mislyde og vibrationer i skivebremser. Velegnet til ABS. Ingen risiko for galvanisk korrosion. Temperaturområde: -40 – +1.400 °C. Udseende: Hvid pasta. 100 g.
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også