6990
139,80 / L

Rustløsner – hurtig

Art. 36-333

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Hurtigt gennemtrængende olie med fryseeffekt. Rust og snavs nedkøles (-40 °C), springer og efterlader små sprækker. Den aktive væske trænger hurtigt og dybt ind i disse sprækker, og på denne måde løsnes de fastrustede dele let. Indeholder ikke silikoner eller syrer. 500 ml.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager hudirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også