6990
139,80 / L

Rustløsner – hurtig

Art. 36-333

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Hurtigt gennemtrængende olie med fryseeffekt. Rust og snavs nedkøles (-40 °C), springer og efterlader små sprækker. Den aktive væske trænger hurtigt og dybt ind i disse sprækker, og på denne måde løsnes de fastrustede dele let. Indeholder ikke silikoner eller syrer. 500 ml.
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter