Fra
2490
2 til 3990
49,80 / L

De-icer

Art. 36-5931

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fjerner hurtigt rim og is på glas og gummi. Bruges på ruder, sidespejle, forlygter og dørenes gummilister. Indeholder glasrens for at give bedre udsyn i vintersæsonen. 500 ml.
Testet!
”Isen smelter i rekordtempo, på kun fire minutter er frost og gen-frysning ikke noget problem.” Vi Bilägare nr. 4 2017
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter