5490
154,65 / L

Blyerstatningsmiddel

Art. 36-641
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Til biler der kræver blyholdig benzin. Smører og beskytter. Nedsætter aflejringerne på ventilsæderne, indsugningsventiler, indsugningskanaler og indsprøjtningsdyser. Rækker til ca. 80 l benzin. 355 ml.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Udslip opsamles. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Søg lægehjælp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter