6490
182,82 / L

Blyerstatningsmiddel

Art. 36-641

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til biler der kræver blyholdig benzin. Smører og beskytter. Nedsætter aflejringerne på ventilsæderne, indsugningsventiler, indsugningskanaler og indsprøjtningsdyser. Rækker til ca. 80 l benzin. 355 ml.
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved ubehag. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Udslip opsamles. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter