8990
449,50 / L

Dieselbiocid, bil

Art. 36-676
Modvirker vækst af bakterier, alger og slam i brændstoftanke. Rækker til 200 l brændstof. 200 ml.
Fare
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter