9490
474,50 / L

Dieselbiocid, bil

Art. 36-676

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Modvirker vækst af bakterier, alger og slam i brændstoftanke. Rækker til 200 l brændstof. 200 ml.
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter