3990
39,90 / KG

Glykol Universal, koncentreret

Art. 36-1779

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
En etylenbaseret kølevæske til benzin-og dieselmotorer., velegnet til efterfyldning. Giver fremragende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning. Kan blandes med andre etylenglykolbaserede kølevæsker. Fortyndes med vand. Farve: transparent. 1 kg.
Advarsel
Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også