3990
39,90 / KG

Glykol Universal, koncentreret

Art. 36-1779

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
En etylenbaseret kølevæske til benzin-og dieselmotorer., velegnet til efterfyldning. Giver fremragende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning. Kan blandes med andre etylenglykolbaserede kølevæsker. Fortyndes med vand. Farve: transparent. 1 kg.
Advarsel
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også