9990
19,98 / KG

Fliseklæber K80

Art. 36-820
Cementbaseret fix med meget stor vedhæftning, glidefrit og fleksibelt. Til opsætning/lægning af væg- og gulvfliser.

Velegnede underlag:
Cement, pudsede overflader, varmeafgivende overflader (f.eks. gulvvarme) eller gipsplader.
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også