249,-
12,45 / KG

Flydende spartelmasse allround

Art. 36-8342

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til udspartling før lægning af alle typer gulv, også med el- eller vandbaseret gulvvarme. Hurtig hærdning og tørring. Selvudjævnende. Forbrug/mm tykkelse: 1,6 kg/m². Til indendørs- og udendørs brug. Forbehandling med Primer C for at forøge vedhæftningen kan være nødvendig. 20 kg.
Fare
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også