229,-
11,45 / KG

Flydende spartelmasse allround

Art. 36-8342
Til udspartling før lægning af alle typer gulv. Også fremragende til lægning af gulvvarme, både vand- og elbaseret. Hærder og tørrer hurtigt og er selvudjævnende. Forbrug: 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse. Til indendørs- og udendørs brug. Inden påføring skal overflader, der er absorberende og ikke tilstrækkeligt massive samt overflader af beton forbehandles med Primer C for at få en bedre hæftning. Ved udendørs brug skal overfladen beskyttes mod regn og frost i mindst 24 timer. 25 kg.

Brugsanvisning:
Bland Flydespartel S40 med koldt vand (ca. 4,8 liter vand til 20 kg spartelmasse S40). Bland omhyggeligt. For at få en smidig spartelmasse, skal produktet hvile i 5 minutter, hvorefter der røres rundt igen. Flydende spartelmasse skal påføres inden 30-40 minutter. Tørretid ca. 3 timer ved +23 °C. Efter ca. 24 timer er spartelmassen helt gennemhærdet og fliselægning eller tæppelægning kan påbegyndes.

Påføringstemperatur +5 °C til +35 °C. På overflader, hvor der er brugt flydende spartelmasse S40, kan der lægges mange forskellige gulvtyper: Keramikfliser, klinker, natur- eller kunststen, marmor, parket, vævede tæpper etc.

  • Forbrug: 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse.
  • Opbevaring: 12 måneder på et tørt sted.
I TVIVLSTILFÆLDE SKAL DU LÆSE DEN TEKNISKE INSTRUKTION ELLER RÅDFØRE DIG MED EKSPERTISE FOR PRODUKTET INDEN ANVENDELSEN. MAL-kod 00-4
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter