4490

Grovbeton C28/35

Art. 86-5581
Tørbeton af Portlandcement, kvartssand (0-8 mm) og tilsætningsmidler. Let bearbejdelig. Giver en vand- og frostbestandig beton efter hærdning. Tilsæt kun vand. Kan benyttes inden- og udendørs. Perfekt til at støbe trin og til reparation i lagtykkelser på 20-100 mm. Leveres i slidstærk og regntæt plastsæk. 20 kg.

Anvendelsesområder:
Denne tørbeton kan anvendes, hvor der ikke stilles store krav til slid- og trykstyrke, f.eks. til faststøbning af stolper, mindre reparationer i ikke-bærende bygningskonstruktioner, til udjævning og udlægning af gulve, sokkelpudsning og fugning, etc.

Egenskaber:
Ved korrekt blanding med den angivne vandmængde får du en let bearbejdelig betonmasse med god vedhæftning. Portlandcementen giver betonen en naturgrå farve.

Tekniske data:
 • Materialeforbrug: En sæk giver ca. 10 liter færdig mørtel.
 • Bindemiddel: Portlandcement CEM I 52,5 N (LA). Lavalkalisk.
 • Tilslag: Ovntørret kvartssand, kornstørrelse 0-8 mm.
 • Maks. kornstørrelse (stenmax): 8 mm.
 • Tilsætningsmidler: Mineralske tilsætningsmidler.
 • Cylindertrykstyrke, 28 døgn (EN 13892-2): Ca. 28 MPa.
 • Styrkeklasse: C28/35
 • Våd densitet: 2000 kg/m³.
 • Konsistens: Sejt plastisk – plastisk
 • Kromatindhold (Cr(VI)): <2 ppm af cementen.
 • Kloridindhold: 0,02 % af tilslaget.
 • Holdbarhed: 12 måneder i tørre omgivelser i uåbnet emballage.
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter