169,-
8,45 / KG

Flydespartel, indendørs

Art. 36-8340
Til udjævning på cementbaserede gulve (også med varmeslanger) samt på klinker, natursten eller gulvgips. Fiberarmeret, hurtigthærdende og selvudjævnende. Forbrug (1 mm lag): 1,6 kg/m2. Til indendørs brug. Forbehandl med Primer C for at forøge vedhæftningen. 20 kg.
Påføringstykkelse: 3 til 40 mm. Tørrer og hærder hurtigt. Selvudjævnende.
Forbrug: 1,6 kg/m2 for hver mm tykkelse.
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen ved opbevaring på et tørt sted.
Brugsanvisning:
Underlaget skal være rent, helt tørt, fast og fri for revner og opstigende fugt. Absorberende, porøse underlag med pulverfine flader skal forbehandles med Primer C. Afmål den korrekte mængde vand (4,4-4,8 l til en pose på 20 kg) i Biltemas målespand, 86-1022. Hæld det afmålte vand op i en ren beholder. Bland derefter indholdet fra pakken i under omrøring, indtil du får en homogen masse uden klumper. Afmål den korrekte mængde vand (4,4-4,8 l til en pose på 20 kg) i en ren beholder. Bland indholdet fra posen i under omrøring, indtil du får en homogen masse uden klumper. Lad blandingen hvile i 3 minutter, og omrør derefter igen. Påfør produktet med en bredspartel med glat stålblad. Flydespartelmasse skal påføres inden for 30 minutter. Tørretid ca. 3 timer ved +23 °C. Gulvet kan lægges efter 24 timer. Påføringstemperatur: +5 °C til +35 °C.

VED TVIVL SKAL DU LÆSE DEN TEKNISKE VEJLEDNING ELLER SPØRGE EN EKSPERT TIL RÅDS FØR BRUG.
Advarsel
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.