2290
7633,33 / KG

Ekspres-epoxy

Art. 36-2448

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Sammenføjer de fleste materialer på få sekunder

Hurtigthærdende 2-komponent epoxy til stærk sammenføjning af de fleste materialer: metal, glas, keramik, træ, mursten, hærdet beton, læder, tekstiler, hård plast, gummi, etc. Leveres i letanvendt sprøjte. Modstandsdygtighed over for mange kemikalier. 3 g.

Brugsanvisning
  1. Rengør og tør de flader, der skal sammenføjes.
  2. Afdæk de omkringliggende og følsomme flader.
  3. Træk mundstykket nogle mm ud, indtil det klikker.
  4. Påfør lim på begge flader, og pres dem sammen i mindst 60 sekunder.
  5. Skær overflødig lim væk med en kniv.
  6. Fuldstændig vedhæftning tager ca. 20 minutter ved stuetemperatur, længere tid i kulde.
Base
Advarsel
Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
Hærder
Fare
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også