4490
59,87 / L

Fugeskum til pistol, 750 ml

Art. 36-483

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
1-komponent polyuretanskum. Passer til fugeskumpistol 88060 og 88061.
  • Til tætning omkring vinduer og døre samt til isolering, montering og udfyldning.
  • Hæfter på næsten alle materialer på nær silikone, polyeten og teflon.
  • Udvider sig til ca. det dobbelte under hærdningen.
  • Under tørre forhold skal der fugtes ved at bruse med vand.
  • Varmeisolerende, lydabsorberende og modstandsdygtig over for mug og svamp.
  • 750 ml.
  • Godkendte beskyttelseshandsker, iht. EEC-direktiv 89/686, medfølger i hætten. (EEC No 552/2009).
Til fugeskumpistol.
Fare
Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan skade børn, der ammes. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt under graviditet/amning. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også