4490
59,87 / L

Fugeskum til pistol, 750 ml

Art. 36-483

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
1-komponent polyuretanskum. Passer til fugeskumpistol 88060 og 88061.
  • Til tætning omkring vinduer og døre samt til isolering, montering og udfyldning.
  • Hæfter på næsten alle materialer på nær silikone, polyeten og teflon.
  • Udvider sig til ca. det dobbelte under hærdningen.
  • Under tørre forhold skal der fugtes ved at bruse med vand.
  • Varmeisolerende, lydabsorberende og modstandsdygtig over for mug og svamp.
  • 750 ml.
  • Godkendte beskyttelseshandsker, iht. EEC-direktiv 89/686, medfølger i hætten. (EEC No 552/2009).
Til fugeskumpistol.
Fare
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan skade børn, der ammes. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå kontakt under graviditet/amning. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også