5490
109,80 / L

Fugeskumrengøring, 500 ml

Art. 36-580

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Til rengøring af fugeskumpistol.
  • Også velegnet til affedtning af stålflader før påføring af silikone.
ANVENDELSE
Monter mundstykket og spray på fugeskumbelagte flader. Tør rent med en blød klud.

Rengøring af fugeskumpistol
  1. Sprøjt overskydende fugeskum ud af pistolen.
  2. Monter mundstykket på ventilen og spray på pistolens adapter. Tør rent med en tør klud.
  3. Fjern mundstykket og sæt flasken på pistolens adapter.
  4. Affyr pistolen flere gange, indtil den er helt ren.
Fugeskumrengøring, 599 ml. Til rengøring af fugeskumpistol.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også