5490
109,80 / L

Fugeskumrengøring, 500 ml

Art. 36-580

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Til rengøring af fugeskumpistol.
  • Også velegnet til affedtning af stålflader før påføring af silikone.
ANVENDELSE
Monter mundstykket og spray på fugeskumbelagte flader. Tør rent med en blød klud.

Rengøring af fugeskumpistol
  1. Sprøjt overskydende fugeskum ud af pistolen.
  2. Monter mundstykket på ventilen og spray på pistolens adapter. Tør rent med en tør klud.
  3. Fjern mundstykket og sæt flasken på pistolens adapter.
  4. Affyr pistolen flere gange, indtil den er helt ren.
Fugeskumrengøring, 599 ml. Til rengøring af fugeskumpistol.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også