7490

Kemisk træ

Til nem reparation af mindre defekter og ujævnheder i træ. 165 ml.
 • Meget stærk 2-komponent træudfyldning.
 • Massen blandes automatisk i røret og påføres med fugepistol.
 • Kan slibes (let at slibe efter ca 15-30 minutter) og overmales.
 • Næsten lugtfri.
 • Styrenfri.
 • Vejrbestandig.
 • 2 stk. blanderør medfølger.
 • Kan også blandes på en plan flade med en spartel.
 • En åbnet patron kan anvendes igen ved at skifte blanderør.
 • KEMISK TRÆ 165 ML

  KEMISK TRÆ 165 ML

  Art. 20-5328
  Egetræ
  7490
  453,94 / L
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • KEMISK TRÆ 165 ML

  KEMISK TRÆ 165 ML

  Art. 20-5327
  Fyrretræ
  7490
  453,94 / L
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter