890
445,- / KG

Superlim

Art. 36-4015
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Drøjt og hurtigttørrende. Til ikke-porøse materialer som plast, stål, gummi, keramik og glas. Transparent. 4 x 0,5 g.
Advarsel
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Bær øjenbeskyttelse. Bær beskyttelseshandsker. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter