2690
1076,- / L

Universallim

Art. 36-4011

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Transparent lim til mange formål. Udfylder huller og ujævnheder. Giver hurtigt en stærk, usynlig limfuge. Limer papir, tekstil, læder, plast, træ, keramik, glas, metal m.m. 25 ml.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter