2190
876,- / L

Universallim

Art. 36-4011
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Transparent lim til mange formål. Udfylder huller og ujævnheder. Giver hurtigt en stærk, usynlig limfuge. Limer papir, tekstil, læder, plast, træ, keramik, glas, metal m.m. 25 ml.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter