5490
3660,- / KG

Gummireparation

Art. 36-2443

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Tætningsmiddel og lim. Giver en gennemsigtig, permanent, fleksibel og vandtæt reparation/tætning. Til gummistøvler, gummibåde etc. Godkendte handsker medfølger. 15 g.
Fare
Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder: isocyanater, diphenylmethan-4,4'-diisocyanat, xylen. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJE eller en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også