5490
3660,- / KG

Gummireparation

Art. 36-2443

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Tætningsmiddel og lim. Giver en gennemsigtig, permanent, fleksibel og vandtæt reparation/tætning. Til gummistøvler, gummibåde etc. Godkendte handsker medfølger. 15 g.
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Farlig ved indånding. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp. Indeholder: isocyanater, diphenylmethan-4,4'-diisocyanat, xylen. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJE eller en læge. VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også