4290
2860,- / KG

Plastsvejsning

Art. 36-2444
Plastic Welding er et tokomponentprodukt til sammenføjning af metaller eller forskellige typer af plastmateriale. Samlingen/fugen bliver stærk og modstandsdygtig mod vand, vejr og vind og klarer et stort temperaturområde (-40 °C - +120 °C). Produktet kan anvendes udendørs og kan tåle forskellige opløsningsmidler. Udmærket til reparation af plastbåde. Indhold: 2 x 15 g.
Base
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum til slukning. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Hærder
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum til slukning. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå indånding af damp/spray. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.