7490
74,90 / L

Interiør trægrunder

Art. 36-763
Grund- og mellemstrygningsmaling med tilpasset viskositet til indendørs brug. Opfylder de højeste krav til hæftning, fordeling, slibe- egnethed og fylde. Hæfter godt på alle overflader, såvel tidligere malede som umalede, f.eks. metal- og træoverflader samt vanskelige flader som kakler og laminat. Egner sig ligeledes som grundmaling ved sugende underlag f.eks. vævtapeter, eller som spærrende isoleringsgrunder på nikotin-, fugt- eller røgskadede overflader. Isolerer selv løst hæftende overflader som limfarver.
Giver en mat slibbar overflade med en suveræn fordeling, hæftning og fylde.
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.