4490
44,90 / L

Penselrens BIO

Art. 36-7263
Effektivt rengøringsmiddel til alle typer malerværktøj. Produktet er biologisk nedbrydeligt. Benyttes ufortyndet til rengøring af pensler og malerruller. Velegnet til både olie- og vandbaseret maling. Pensler og værktøj bør stå i opløsningen i ca. 1 døgn og derpå skylles grundigt med vand. Indhold: 1 l.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær øjenbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.