5490

Skimmelvask

Art. 36-72620
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Desinficerende og rengørende middel, der fjerner overfladeskimmel og snavs. Velegnet som vedligeholdelsesrengøring eller som facaderens, inden den males igen. Fortyndes mellem 1 og 50 gange afhængigt af, hvor hårdt angrebet overfladen er. 4 l.

Brugsanvisning
Påføres med pensel, svamp eller lavtrykssprøjte. Lad midlet virke i 10 minutter. Fugt overfladen, hvis den begynder at tørre. Vask ikke i direkte sollys. Skyl af med rigeligt vand. Skyl rester af vinduer, planter og græs.

Dosering Til hårdt angrebne overflader fortyndes med vand i forholdet 1:5. Til lettere angreb fortyndes i forholdet 1:50.
Advarsel
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Kan ætse metaller.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn.

Andre kunder købte også