9490
94,90 / L

Teakolie

Art. 36-3661
Anvendelsesområde:
Tørrende alkydtræolie til behandling af tidligere olierede eller ubehandlede udendørsmøbler mv. af teak.

Særlige egenskaber:
Olien er klar, tørrende og med lav viskositet. Hårde træsorter er ofte meget fede. Ydertræet falmer imidlertid hurtigt. Olien giver en god beskyttelse mod fugt, da den trænger ind i og udfylder træporerne, så der dannes et vandafvisende olielag. En behandling giver oftest en frisk overflade. Olien indeholder voks og er derfor smudsafvisende.
Advarsel
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Undgå indånding af damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    • Densitet: Ca 0,87
    • Volumen: 1 l

Andre kunder købte også