Fra
6990

Mur- og pudsgrunder

Mur- og pudsgrunder er en vandbaseret silikatprimer til grunding af mineralske facader udendørs, samt pudsede overflader indendørs, hvor der er risiko for fugt. Produktet er ligeledes velegnet til facadeimprægnering på teglsten samt som støvbinder og vedhæftningsprimer på betongulve. Mur- og pudsgrunder løser effektivt problemet med at forankre gamle kalkede overflader. Binder kemisk på løse underlag uden at påvirke diffusionsåbenheden. Ved førstegangs-maling med Mur- og pudsgrunder som primer og Mur- og pudsmaling som slutmaling bliver resultatet et underlag som ånder og er stærkt fugtafvisende.

Forarbejde:
Underlaget skal være rent, tørt og fast. Skrab eller brug stålbørste for at fjerne løst puds, kalk og maling. Slib og vask tidligere malede overflader med Facade- og skimmelvask og skyl efter med vand. Overdæk eventuelle vinduer, da såvel Facade- og skimmelvask som Mur- og pudsgrunder ætser glas. Undgå kontakt med øjnene. Anvend beskyttelsesbriller.

Påføring:
Mur- og pudsgrunder påføres hele underlaget, gerne ved sprøjtning med forstøver eller lignende, men rulle eller pensel kan sagtens bruges.

Tekniske specifikationer
Bindemiddel: silikat/styrenakrylat
Stabilisatorer: < 30 g/l
Glans: –
Densitet: 1,1 g/cm³.
Tørstofindhold: 12 volym-%
Produktets VOC: (Kat A/h): 30 g/l (2010)
Produktet indeholder maks 30g/l VOC. Fortynding/rengøring:vand
Tørretid: 1–2 timer støvtør, 2–4 timer overmalingsbar, afhængig af temperatur og luftfugtighed
Vaskbarhed. –
Viskositet: 15 s, 4 mm DIN bæger
Brandfare: ikke brandfarlig
Lagring/transport: 2 år frostfrit
Påføringstemperatur: over +8 °C, ikke for varmt
Farve: klar
Forbrug: 10–12 m²/l
 • MUR- OG PUDSGRUNDER 5L

  MUR- OG PUDSGRUNDER 5L

  Art. 36-725
  5 l
  169,-
  33,80 / L
  Indeholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • MUR- OG PUDSGRUNDER 1L

  MUR- OG PUDSGRUNDER 1L

  Art. 36-724
  1 l
  6990
  69,90 / L
  Indeholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.