9990
19,98 / KG

Reparationsmørtel, 5 kg

Art. 36-8344
Cementmørtel, som er let at arbejde med, og som hærder og tørrer hurtigt. Til reparation og udfyldning på massive underlag indendørs og udendørs, f.eks. kantstødte trappetrin, søjler m.m. Kan påføres lodret eller vandret. Også til gulvudjævning med fald mod gulvbrønd. Kan lægges i lag fra 1 mm til 25 mm. Stærkt absorberende underlag skal forbehandles med Primer C. 5 kg.

Påføringstykkelse: 1 til 25 mm. Tørrer og hærder hurtigt.
Forbrug: 1,6 kg/m2 for hver mm tykkelse.
Holdbarhed:12 måneder fra fremstillingsdatoen ved opbevaring på et tørt sted.
Brugsanvisning:
Underlaget skal være rent, helt tørt, fast og fri for revner og opstigende fugt. Absorberende, porøse underlag med pulverfine flader skal forbehandles med Primer C. Afmål den korrekte mængde vand (1-1,2 l til en pakke på 5 kg) i Biltemas målespand, 86-1022. Hæld det afmålte vand op i en ren beholder. Bland derefter indholdet fra pakken i under omrøring, indtil du får en homogen masse uden klumper. Lad blandingen hvile i 5 minutter, og omrør derefter igen. Påfør produktet med en metalspartel. Mørtlen skal påføres inden for 60 minutter. For at få en glattere overflade kan et letfugtet fugebræt anvendes, så snart mørtlen er stivnet tilstrækkeligt. Tørretid ca. 3 timer ved +23 °C. Hvis der skal lægges fliser oven på mørtlen, kan dette gøres efter ca. 4-6 timer. Parket- eller tæppebelægning kan lægges efter 24 timer.
VED TVIVL SKAL DU LÆSE DEN TEKNISKE VEJLEDNING ELLER SPØRGE EN EKSPERT TIL RÅDS FØR BRUG.
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.