9990
19,98 / KG

Reparationsmørtel, 5 kg

Art. 36-8344
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Cementmørtel, som er let at arbejde med, og som hærder og tørrer hurtigt. Til reparation og udfyldning på massive underlag indendørs og udendørs, f.eks. kantstødte trappetrin, søjler m.m. Kan påføres lodret eller vandret. Også til gulvudjævning med fald mod gulvbrønd. Kan lægges i lag fra 1 mm til 25 mm. Stærkt absorberende underlag skal forbehandles med Primer C. 5 kg.

VED TVIVL SKAL DU LÆSE DEN TEKNISKE VEJLEDNING ELLER SPØRGE EN EKSPERT TIL RÅDS FØR BRUG.
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også