105,-
21,- / KG

Reparationsmørtel, 5 kg

Art. 36-8344

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Cementmørtel, som er let at arbejde med, og som hærder og tørrer hurtigt. Til reparation og udfyldning på massive underlag indendørs og udendørs, f.eks. kantstødte trappetrin, søjler m.m. Kan påføres lodret eller vandret. Også til gulvudjævning med fald mod gulvbrønd. Kan lægges i lag fra 1 mm til 25 mm. Stærkt absorberende underlag skal forbehandles med Primer C. 5 kg.

VED TVIVL SKAL DU LÆSE DEN TEKNISKE VEJLEDNING ELLER SPØRGE EN EKSPERT TIL RÅDS FØR BRUG.
Fare
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
    • Holdbarhed: 12 månader från tillverkningsdatum, vid förvaring på torr plats.

Andre kunder købte også