105,-
21,- / KG

Reparationsmørtel, 5 kg

Art. 36-8344

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Cementmørtel, som er let at arbejde med, og som hærder og tørrer hurtigt. Til reparation og udfyldning på massive underlag indendørs og udendørs, f.eks. kantstødte trappetrin, søjler m.m. Kan påføres lodret eller vandret. Også til gulvudjævning med fald mod gulvbrønd. Kan lægges i lag fra 1 mm til 25 mm. Stærkt absorberende underlag skal forbehandles med Primer C. 5 kg.

VED TVIVL SKAL DU LÆSE DEN TEKNISKE VEJLEDNING ELLER SPØRGE EN EKSPERT TIL RÅDS FØR BRUG.
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    • Holdbarhed: 12 månader från tillverkningsdatum, vid förvaring på torr plats.

Andre kunder købte også