6490
865,33 / L

Supersmøremiddel

Art. 36-692
Består af fluorpolymer, molybdæn samt specielle komponenter, der nedsætter slitagen på følsomme dele. Kun få minutter efter påføringen er afdunstningen overstået. Tilbage er kun en modstandsdygtig og stabil voksfilm med lav friktionskoefficient og med en god modstandsdygtighed mod vand og snavs. Meget letflydende, trænger hurtigt ind i kabelstrømper, lejer, bremse- og gearmekanismer, fjerner mislyde og forøger effektiviteten hos drivenheden. 75 ml.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter