Fra
2490
5 til 119,-
24,90 / L

Alkylatbenzin 2-takt 2%

Art. 18-900

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til totaktsmotorer, for eksempel græstrimmere, rydningssave, hækkeklippere med mere. 1 liter.
Fare
Yderst brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også