2490
5 til 119,-
24,90 / L

Alkylatbenzin 2-takt 2%

Art. 18-900
Til totaktsmotorer, for eksempel græstrimmere, rydningssave, hækkeklippere med mere. 1 liter.
Fare
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Yderst brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også