Fra
2490
5 til 119,-
24,90 / L

Alkylatbenzin 4-takt

Art. 18-901

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til firtaktsmotorer, for eksempel motorklippere, havefræsere, sneslynger, både med mere. 1 liter.1 l.
Fare
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Yderst brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter